لوله و اتصالات گازی و لوله کشی گاز

مقررات لوله ‏كشي

مقررات لوله‏كشي گاز طبيعي ونصب

 وسايل گازسوز در محوطه هاي صنعتي

 1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين اصول و ضوابط لوله‏كشي گاز طبيعي در داخل محوطه هاي صنعتي است كه شامل 8 بخش بشرح زير ميباشد :

 بخش اول - پيش‏بيني هاي كلي ايمني

 بخش دوم - تعيين اندازه‏هاي سيستمهاي لوله‏كشي گاز

 بخش سوم - نصب سيستم لوله‏كشي گاز

 بخش چهارم - جوشكاري

 بخش پنجم - حفاظت لوله هاي زير كار در مقابل زنگ خوردگي

 بخش ششم - آزمونها

 بخش هفتم - نصب كنتور و رگولاتور مصرف كننده

 بخش هشتم - نصب وسايل گاز سوز

 2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل موارد زير ميگردد :

 - لوله‏كشي گاز در تاسيسات صنعتي با فشار گاز تا 4/2 كيلوگرم بر سانتي‏متر مربع (60 پوند بر اينچ مربع .)

 يادآوري - لوله‏كشي ها و انشعاباتي كه از سيستم لوله‏كشي صنعتي منشعب و براي مصارف غيرصنعتي از قبيل آشپزخانه , بخاري , روشنائي و امثال ان با فشار 178 ميليمتر ستون آب بكار ميرود بايد بر اساس استاندارد لوله‏كشي خانگي وتجاري انجام شود .

 مجتمع هاي مسكوني و تجاري با مصرف بيش از 120 متر مكعب در ساعت كه از فشار گاز بالاتر از 0/14 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع استفاده ميكند طبق اين استاندارد انجام خواهد شد .

 حدود سيستم لوله‏كشي بعد از شير يا فلنچ يا وسيله اتصال خروجي ايستگاه تقليل فشار و اندازه‏گيري گاز شروع شده به وسايل گاز سوز صنعتي ختم ميگردد .

 - نصب و تعميرات وسايل گاز سوز .

 - اين استاندارد شامل موارد ذيل نميباشد :

 - لوله‏كشي گاز طبيعي در منازل و ساختمانها و واحد هاي تجاري تا حداكثر مصرف 120 مترمكعب در ساعت كه استاندارد اين نوع لوله‏كشي جداگانه توسط شركت ملي گاز ايران تهيه و توزيع گرديده است 1.

 - كليه انواع وسايل گاز سوز قابل حمل كه بطور ثابت به سيستم لوله‏كشي وصل نميگردند .

 - نصب وسايل گاز سوز كه براي مصارف كشاورزي از قبيل ماشينهاي جوجه‏كشي وآبياري , خشك‏كن و امثال آنها بكار ميروند .

 لوله‏كشي كارخانجات و مجتمع هاي شيميايي كه درآنها گاز طبيعي براي مصارفي غير از سوخت از قبيل انجام فعل وانفعالات شيميائي بكاربرده ميشوند .

 - سيستمهاي لوله‏كشي انتقال و توزيع گاز از منابع توليد و توزيع شهري

 يادآوري 1- در بكار بردن اين استاندارد بايد به دستورالعملهاي سازندگان وسائل گاز سوز ومقررات شركت ملي گاز ايران و همچنين ساير آئين نامه ها ومقررات مربوطه كشوري نيز توجه كافي مبذول گردد .

 ياداوري 2 - وسائل گاز سوز قابل قبول و متعلقات آنها

 وسايل گاز سوز و متعلقات آنها كه در محوطه هاي صنعتي نصب مي‏گردند بايد از نقطه نظر مشخصات فني و ايمني مورد قبول شركت ملي گاز ايران باشد و وسائل‏گاز سوز خانگي و تجاري با استانداردهاي ملي مربوطه مطابقت نمايد .

 بخش اول

 1- پيش بينيهاي كلي ايمني

 در اين بخش مقررات و پيش بيني هاي ايمني مربوط به نصب لوله‏كشي گاز در محوطه هاي صنعتي شرح داده ميشود . بديهي است اين مقررات نميتواند شامل مقررات جامع ايمني باشد و در هر صنعتي بايد مقررات خاص آن صنعت نيز مراعات گردد .

 1-1- بازرسي جهت پيدا كردن محل نشت گاز

 براي تجسس و پيداكردن محل نشت گاز به هيچوجه نبايد از كبريت , شمع , فندك , و هرگونه شعله ديگر استفاده شود براي انجام اين منظور بايد از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده بعمل آيد يا اينكه بايد محل اتصال لوله ها و ساير نقاط مشكوك به نشت گاز را باآب وصابون يا مايع مشابه آن موردآزمايش قرار داد .

 1-2- اقدامات فوري در موارد نشت گاز

 در صورتيكه دراثر بازرسي معلوم شدكه گاز در داخل ساختماني پخش شده‏است حتي‏الامكان بايد اقدامات زير را فورا " و همزمان انجام داد :

 الف : اطاق , ساختمان ويا محوطه آلوده به گاز از كليه ساكنين آن تخليه گردد .

 ب : درها و پنجره هاي محلي را كه گاز در ان جمع شده‏است باز كرده و آنراتهويه نمود .

 ج : از هرگونه امكانات براي از بين بردن كليه منابع توليد احتراق بايد استفاده شود . دقت گردد كه ازكشيدن سيگار , روشن كردن كبريت , قطع و وصل كليدهاووسايل برقي يا باز كردن در كوره ها و غيره جلوگيري بعمل آيد . درصورت امكان جريان اصلي برقي از محل دورتري قطع شود تا كليدهاي خودكار برقي نيز در محوطه خطرناك نتوانند بطور خودكار عمل نمايند .

 در چنين مواقع اضطراري بايد در صورت لزوم از چراغهاي قوه دستي استفاده كرد .

 د : جريان گاز به محوطه مربوط قطع شود .

 ه : ساختمانهاي مجاور نيز از نقطه نظر آلوده شدن به گاز بازرسي گردد .

 ت : مراتب به شركت ملي گاز ايران اطلاع داده شود .

 1-3- استعمال دخانيات و بكاربردن شعله باز

 هنگام كار بر روي لوله هائيكه قبلا " محتوي گاز بوده و يا داراي گاز ميباشداز كشيدن سيگار , بكار بردن شعله گاز , فانوس وبطور كلي بكار بردن هر نوع وسيله‏اي كه توليد احتراق يا حرارت كند و همچنين از انجام عمليات جوشكاري بايد اكيدا " جلوگيري بعمل آيد مگر اينكه قبلا " احتياطهاي ايمني لازم براي جلوگيري از خطر آتش سوزي بعمل آمده باشد .

 1-4- وقفه در كار

 در مواردي كه در كار تعميرات يا تغييرات بر روي يك سيستم لوله‏كشي موجود وقفه‏اي پيش آيد قبل از ترك محل بايد شرايط سيستم را به وضع بدون خطري درآورد (. به بند 3-3- ت - اين استاندارد نيز مراجعه شود .)

 1-5- قطع شدن گاز

 الف : قبل از قطع جريان گاز به سيستم لوله‏كشي بجز در مواقع اضطراري و فوري بايد تمام مصرف كنندگان را كه از آن شبكه استفاده ميكنند از قطع جريان گاز مطلع نمود .

 ب : شير اصلي لوله را قبل از بستن شيرهاي كليه مشعلها وپيلوتهائي كه از ان لوله‏گاز ميگيرند نبايد بست مگر در موارد اضطراري و فوري , بعد از بستن شير اصلي بايد از طريق آزمايش اطمينان حاصل نمود كه جريان گاز كاملا " قطع شده است .

 اين آزمايش را ميتوان با تحت نظر گرفتن عقربه آزمايش كنتور و يا با استفاده از يك فشارسنج يا وسيله‏اي مشابه آن انجام داد .

 در صورت وجود چند كنتور بايد دقت نمود كه حتما " شير گاز مربوط به كنتور موردنظر بسته باشد براي باز كردن مجدد گاز بايد پيش بينيهاي مذكور در بند 6-4- اين استاندارد اجرا گردد .

 1-6- تغييرات در سيستم‏هاي لوله‏كشي موجود

 تغييرات در سيستمهاي لوله‏كشي موجود بايد هنگامي انجام‏گيرد كه اطمينان حاصل شود جريان گاز به آن سيستم كاملا " قطع شده‏است . در اجراي اين تغييرات بايد بشرايط انجام كار , طول لوله‏اي كه بايد گازآن تهويه شود , فشار سيستم مربوطه وغيره توجه كافي مبذول گردد .

 گرفتن انشعاب جديد بوسيله جوشكاري از سيستم لوله‏كشي گاز در حال كار و يا اتصال وسايل مورد نياز (Hot TAP ) بشرطيكه اينكار طبق روش صحيح و بوسيله افرادي كاملا " مجرب و كارآزموده و با اطلاع شركت ملي گاز انجام گيرد مجاز ميباشد .

 1-7- پيش بينيهاي ايمني براي جلوگيري از اشتعال اتفاقي در ضمن انجام تغييرات در سيستم لوله‏كشي .

 قبل از شروع به انجام تغييرات در سيستم لوله‏كشي بايد اطمينان حاصل نمود كه سيستم لوله‏كشي از لحاظ قابليت هدايت الكتريكي و اتصال زمين داراي مدار كامل ميباشدتا الكتريسته ساكن در آن جمع نشود .

 در موارديكه اشتعال مخلوط گاز وهوا در محوطه ممكن‏است باعث آسيب رساندن به افراد يا اموال بشود بايد احتياطهاي لازم براي جلوگيري از چنين اشتعال يا انفجار بعمل آيد . ذيلا " چندنمونه از اين احتياطهابراي مثال شرح داده ميشود .

 الف : از استعمال دخانيات و استفاده از شعله بازدرآن محوطه جلوگيري بعمل آيد .

 ب : دو طرف محلي از لوله هاي گاز را كه بريده ميشود بوسيله يك نوار اتصال فلزي به يكديگر وصل نمائيد .

 ج : براي جلوگيري از ايجاد جرقه در اثرالكتريسيته ساكن طبق نظر متخصصين مربوطه احتياطهاي لازم بعمل آيد .

 د : آتش خاموش كنهاي دستي با ظرفيت و اندازه مناسب تهيه و در نقاطيكه در دسترس همه افراد آن محوطه باشد نصب شود .

 بخش دوم

 2- تعيين اندازه سيستمهاي لوله‏كشي گاز

 2-1- كليات

 2-1-1- قبل از اقدام به نصب سيستم لوله‏كشي بايد قرارداد اشتراك گاز طبيعي با شركت ملي گاز ايران بسته شود .

 2-1-2- قبل از اخذ تصميم نهائي در مورد نقشه هاي لوله‏كشي و همچنين مشخصات لوله و اتصالات آن بايد با شركت ملي گاز ايران مشورت بعمل آيد .

 2-1-3- ابتدا بايد نقشه هائيكه براي بررسي لازم‏است مانند نقشه ايزومتريك نقشه پلان اشل دار و نقشه هاي جزئيات ساختماني , كانال , حوضچه , تكيه گاه , غلاف , سيستمهاي تقليل فشارثانويه و غيره تهيه گردد .

 در نقشه ايزومتريك بايد محل ايستگاه گاز , نام دستگاهاي گاز سوز وحداكثر مصرف بر حسب مترمكعب در ساعت , اندازه اسمي لوله بر حسب اينچ طول لوله بر حسب متر و محل تبديل وشيرهاي دستي مشخص گردد . اين نقشه ها جهت بررسي به شركت ملي گاز ارائه گردد .

 2-1-4- هنگام اتصال وسايل گاز سوز اضافي به سيستم لوله‏كشي موجود بايد قبلا " از اين سيستم بازرسي بعمل آيد تا اطمينان حاصل شود كه داراي ظرفيت كافي براي گاز اضافي ميباشد ( به بند 3-2- مراجعه شود ) در صورتيكه ظرفيت سيستم موجود كافي نباشد بايد سيستم فعلي به ظرفيت مورد نياز توسعه يابد و يك لوله با ظرفيت كافي از قسمت خروجي ايستگاه‏تقليل فشار و اندازه‏گيري گاز به محل دستگاه جديد گاز سوز كشيده شود .

 2-2- ظرفيت

 2-2-1- اندازه صحيح

 سيستم لوله‏كشي از نظر اندازه و نحوه نصب بايد طوري باشدكه بتواند گاز را به ميزان مورد نياز و با فشار لازم به نقطه مصرف برساند .

 2-2-2- حداكثر مصرف گاز

 مقدار گاز لازم براي مصرف را ( بر حسب متر مكعب در ساعت ) بايد از ظرفيت حرارتي كه سازندگان وسايل گازسوز براي آنهامشخص كرده‏اند با درنظر گرفتن ارزش حرارتي گاز طبيعي برآورد كرده يا از مقدار مصرف سوخت قبلي دستگاه محاسبه نمود .

 يادآوري - حداكثر مصرف بايد با حداكثري كه در قرارداد مربوطه نوشته شده‏است مطابقت نمايد .

 2-2-3- افت فشار مجاز

 افت فشار طراحي شده در سيستم لوله‏كشي در شرايط حداكثر جريان گاز در هيچيك از نقاط مصرف نبايد از 10 درصد فشار اوليه تجاوز نمايد .

 يادآوري - منظور از نقطه مصرف براي لوازم گاز سوز كه مجهزبه رگولاتور هستند تا شير قبل از رگولاتور و در ساير موارد تا شير قبل از دستگاه گاز سوز ميباشد .

 2-2-4- حداكثر مجاز سرعت گاز

 سرعت گاز در سيستم لوله‏كشي محوطه نبايد از 20 متر در ثانيه تجاوز نمايد .

 2-2-5- تعيين اندازه قطر لوله ها

 براي تعيين اندازه قطر لوله ها با توجه به افت فشار و حداكثر سرعت مجاز گاز ميتوان از فرمول هاي جريان گاز با در نظر گرفتن كليه شرايط مربوط استفاده نموده بمنظور راهنمائي فرمول ذيل ارائه ميگردد :

فرمول وايموت

 يادآوري - فرمول فوق براي جريان گاز در لوله هاي با اندازه اسمي 12 اينچ يا كمتر و همچنين فشار بيشتر از 0/35 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (5 پوند بر اينچ مربع ) بكار ميرود .

 در فرمول فوق

 Q= مقدار جريان , متر مكعب در ساعت در شرايط استاندارد ( فشار 1/033 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و دماي 15/6 درجه سلسيوس .)

T0 = دماي پايه (273/2+15/6) كلوين .

P0  = فشار پايه 1/033 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع

 P1 = فشار ابتداي خط لوله , كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مطلق

P2 = فشار انتهاي خط لوله در نقطه مصرف كيلو گرم بر سانيمتر مربع مطلق .

 P2) بر اساس ده درصد افت فشار اوليه خوانده شده بر روي فشار سنج محاسبه ميگردد .)

 d= قطر داخلي سانتيمتر

 G= چگالي گاز

 T= دماي مطلق گاز t+273/2

 t= دماي قابل اندازه‏گيري گاز ( سلسيوس )

 l= طول خط لوله كيلومتر

 اگر 288/8K=T

1/033kg/cm2=P0

 288/8ºk=T

 0/65=G

 بر حسب متر L =

باشد فرمول

 در جداول شماره 3-2 تا 3-8- ظرفيتهاي مختلف لوله براي فشار قطر و طولهاي مختلف لوله داده شده‏است . در صورتيكه طول لوله‏كشي و يا قطر لوله هابالاتر از ارقام مندرج در جداول ميباشد ميتوان ظرفيت هاي لازم را با استفاده از فرمول ذكر شده محاسبه نمود .

 در صورتيكه چگالي گاز غير از 0/65 باشد براي بدست آوردن ظرفيت لوله بايد ظرفيتهاي بدست آمده از جداول فوق الذكر را در ضرائب داده شده در جدول 2-1 ضرب نمود .

جدول شماره 1-2

 يادآوري 1- فرمول فوق الذكر براي جداول 2-4 تا 2-8 مورد استفاده قرار ميگيرد .

 يادآوري 2- براي محاسبه سرعت گاز در لوله و اطمينان از اينكه مقدارآن از 20 متر در ثانيه تجاوز نكند ميتوان از فرمول زير استفاده نممود .

 در فرمول فوق :

 V= سرعت جريان گاز ( متر بر ثانيه )

 Q= ميزان جريان متر مكعب استاندارد در ساعت

P1= فشار اوليه ( كيلو گرم بر سانتيمتر مربع مطلق )

 d= قطر داخلي لوله ( سانتيمتر )

 2-3- انشعابات جديد

 براي محاسبه اندازه انشعابات جديديكه از سيستمهاي لوله‏كشي موجود گرفته ميشود نيز بايد تمام عواملي كه در بند 2-2- شرح داده شده‏است در نظرگرفته شود .

 2-4- شيرها

 الف : در نقاط مناسبي از لوله هاي اصلي سيستم لوله‏كشي داخلي و همچنين روي هر يك از دستگاه‏هاي گاز سوز در سر انشعابات طولاني بايد يك شير دستي قطع كننده جريان نصب نمود .

 ب : يك شير قطع كننده جريان گاز بايد در ابتداي سيستم لوله‏كشي و خارج از حصار ايستگاه تقليل فشار واندازه‏گيري گاز نصب گردد تا در موارد ضروري و فوري بتوان جريان گاز را قطع نمود .

 ج : در مسير لوله‏گاز ورودي به هر ساختمان بايد يك شير قطع جريان گاز در خارج از ساختمان نصب شود .

جدول شماره 2 – 2 ظرفيت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مكعب در ساعت براي گاز طبيعي با چگالي 0/65 و فشار اوليه 178 ميليمتر ،( 7 اينچ ) ستون آب و حداكثر افت فشار 12/5 ميليمتر ( 0/5 اينچ ) آب

ياداوري 1 – براي ساير چگاليها لازم است ارقام فوق در ضرايبي كه در جدول شماره 1-2 داده شده است ضرب گردد .

جدول

 

ياداوري 1 -

            2 -

            3 -

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 3- نصب سيستم لوله‏كشي گاز

 3-1- انتخاب مواد و مصالح مورد استفاده در لوله‏كشي گاز

 3-1-1- كليات

 در اين بخش اطلاعات كلي در مورد انتخاب مواد ومصالح مورداستفاده در سيستم لوله‏كشي گاز داده شده‏است .

 3-1-2- لوله هاي فولادي

 مشخصات لوله هاي فولادي از نظر ابعاد و وزن طبق جدول 4-1- ميباشد .

جدول شماره 1-3

 

 

 

 اين لوله ها ميتوانداز انواع سياه درز دار و يا بدون درز بوده و از نظر ساخت ومواد طبق مشخصات ذيل باشد :

 3-1-3- لوله هاي سخت و نيمه سخت مسي و برنجي

 استفاده از لوله هاي سخت و نيمه سخت مسي وبرنجي براي كاربردهاي غير صنعتي از قبيل اتصال بخاري , اجاق گازو امثال ان در صورت رعايت استاندارد مجاز ميباشد . براي لوله‏كشي هايي كه طول آن از 5 متر تجاوز نكرده و ضمنا " لوله در محلهائي نصب نميگردد كه در معرض صدمات احتمالي قرارداشته باشد ميتوان از لوله هاي بدون درز مسي يا لوله هاي نرم فولادي استفاده نمود . لوله هاي نرم مسي بايد تا تدوين استاندارد ملي مربوطه و با استاندارد بين‏المللي قابل قبول نظير استاندارد 1-23-H-ANSI(B88-ASTM) يا (280 ASTM B)5-H23-ANSI مطابقت نموده و از نوع K يا L ويامشابه انها باشدو ضخامت جدار اندازه‏هاي مختلف اين لوله ها طبق جدول شماره 4-2- باشد . لوله هاي نرم فولادي بايد با تدوين استاندارد ملي مربوطه با استاندارد بين المللي قابل قبول نظير استاندارد  35 - 36 ANSI ASTM539, A يا 254 ASTM A مطابقت نمايد .

جدول شماره 3 – 3 ضخامت جداره لوله هاي نرم مسي

 3-1-4- نقاط اتصال و وسايل اتصال لوله‏كشي

 الف : اتصال لوله هاي گاز روكار تا اندازه 2 اينچ بايد حتي‏الامكان با جوشكاري برقي انجام شود و فقط در مواردي از اتصالات دنده پيچ استفاده گرددكه كاربرد آن اجتناب ناپذير باشد . ولي كليه لوله هاي زير كار و لوله هاي بزرگتر از 2 اينچ را فقط بايد بوسيله جوشكاري برقي بيكديگر متصل نمود .

 ب : انشعاب

 براي انشعاب گرفتن از لوله ها حتي‏الامكان بايد از سه راهي مناسب استفاده شود , درصورتيكه استفاده از سه راهي بعللي امكان پذير نباشد ميتوان از اتصال زيني (SADDLE TEE ) كه مستقيما " روي سطح خارجي لوله اصلي جوش داده ميشود استفاده كرد بشرطي كه اندازه قطر انشعابي كمتر از نصف قطر لوله باشد , در اين صورت بايد دقت بعمل آيد تا سوراخي كه در لوله اصلي ايجاد ميشود مساوي قطر داخلي لوله انشعاب باشد و ضمنا " قطعه يا قطعات حاصل از سوراخ كردن لوله , داخل لوله نيفتاده و درآن باقي نماند و همچنين لبه هاي سوراخ انشعاب كاملا " صاف و عاري از ناهمواري باشد .

 ج : اتصالاتيكه براي جوشكاري به لوله ها بكار ميرود از قبيل سه راهي بايد طبق استاندارد GRADE WPB 234 ASTM A يانوع معادل آن بدون درز با حداكثر كربن 0/25 درصد باشد . ابعاد اتصالات مذكور بايد طبق استاندارد 16.9 ANSI B با وزن استاندارد باشد . لبه اين اتصالات براي آمادگي و جوشكاري بايد با زاويه 30 درجه پخ زده شده باشد بطوريكه ضخامت لبه باقيمانده آن مناسب براي جوشكاري به لوله هاي مورد قبول اين استاندارد باشد .

 د : فلنج مورد استفاده در اتصالات لوله‏كشي بايد از نوع فولادي قابل جوشكاري و داراي گردن مخصوص جوشكاري لب به لب و لبه بر امده آج دار باشد . ابعاد و اندازه‏هاي فلنج بايد طبق استاندارد 16.5 ANSI B يا معادل آن باشد .

 ه : اتصالات دنده پيچ

 وسايل دنده پيچ بايد از جنس فولادي يا چدن نشكن 2 باشد .

 ت : وسايل اتصال چدن نشكن بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :

 1- از نظر ظاهري عاري از عيب و خلل و فرج داخلي يا خارجي و نواقص مشابه آن باشد .

 2- سرهاي آن داراي برجستگي خارجي بصورت طوقه باشد تا در مقابل فشار وارده براي محم بستن دنده پيچ مقاومت نموده و ترك نخورد .

 3- در صورتيكه توسط گيره فشرده شود تا وقتيكه قطرآن لااقل تا 0/80 قطر اصلي تقليل پيدا ميكند نبايد در آنها شكستگي يا ترك خوردگي بوجودآيد .

 4- ضخامت نازكترين قسمت جداره بدنه انها لااقل برابر ضخامت جداره لوله‏اي باشد كه وسيله اتصال بر آن نصب ميگردد .

 5- فشار تركيدن هيدرواستاتيكي آن ها لااقل برابر فشار تركيدن لوله‏اي باشد كه وسيله اتصال بر آن نصب ميگردد .

 ي : مواد آبندي اتصالات

 براي آب بندي اتصالات دنده اي لوله هاي گاز بايد روي دنده هاي خارجي لوله يا وسايل اتصال را به اندازه كافي و مناسب با مواد يا نوار آب بندي پوشانيد , بكار بردن نخهاي كنفي يا ساير مواديكه براي آب بندي لوله هاي آب متداول است براي لوله هاي گاز مجاز نميباشد . تركيبات موادي كه براي آب بندي اتصالات بكار ميرودبايد در برابر اثرات گاز طبيعي و مواد شيميائي موجود در آن كه در لوله ها جريان دارد مقاوم باشد . علاوه بر آن اين مواد بايد هميشه حالت نرمش خود را حفظ كرده و خشك نشود و نيز بنحوي باشد كه در اثر فشار يا حرارت زياد محيط سيلان پيدانكرده و از لابلاي اتصالات خارج نشود .

 3-1-5- خم كردن لوله

 براي تغيير دادن مسير لوله هاي فلزي حتي الامكان بايد از وسايل اتصال مناسب و يا از لوله هاي خم شده در كارخانه هاي لوله سازي استفاده نمود در صورتيكه خم كردن لوله در محل نصب اجتناب ناپذير باشد براي اينكار بايد شرايط زير مراعات گردد :

 الف : خم كردن لوله بايد فقط بااستفاده از وسايل و روشهاي مخصوص اينكار انجام گيرد .

 ب : خميدگي لوله بايد كاملا " صاف و عاري از هرگونه چين خوردگي , ترك خوردگي , يا ساير معايب مكانيكي باشد .

 ج : خط جوش نزديكتر به خط مياني اين سطح كه كمترين تنش كششي و فشاري به آن وارد مي آيد قرار گيرد .

 د : قوس خميدگي لوله بايد بيشتر از 90 درجه باشد .

 ه : شعاي انحناي قسمت داخلي خميدگي نبايد كمتر از 6 برابر قطر خارجي لوله باشد .

 ت : در قسمتي از لوله كه خم ميشود نخ تنها نبايد هيچگونه خط جوش محيطي وجود داشته باشد بلكه وسط خميدگي لوله بايد از نزديكترين نقطه اتصال آن لوله به لوله يا اتصالات ديگر لااقل 20 برابر قطر اسمي لوله فاصله داشته باشد اين فاصله را ميتوان براي لوله هاي 14 اينچ و بزرگتر تا 1/8 متر تقليل داد .

 3-1-6- شيرها

 شيرهائيكه بر روي لوله‏كشي گاز داخلي نصب ميگردد بايد از نوع ربع گرد توپي يا سماوري (PLUG VALVE يا BALL) طبق مشخصات ذيل باشد :

 الف : طراحي , اندازه ها , آزمايشات و علامتگذاري طبق استاندارد 1570 BS يا  D 6 API باشد .

 ب : جنس شير بايد فولادي هاي كربني و از نوع كلاس 150 يا معادل آن باشد .

 ج : شيرهاي تا اندازه  اينچ ميتواند از نوع اتصال جوشي يا فلنجي ويا دنده پيچ باشد و شيرهاي نوع سماوري ازاندازه 2 اينچ به بالا بايد از نوع اتصال فلنجي يا جوشي و شيرهاي توپكي 2 اينچ به بالا بايد فقط از نوع اتصال فلنجي باشد .

 د : استفاده از شيرهاي برنجي با اتصال دنده پيچي تا اندازه  اينچ براي لوله‏كشي هاي روي كار در صورتيكه از نظر فشار كاربرد موردنظر و شرايط استفاده به تائيد موسسه استاندارد رسيده باشد قابل قبول است .

 ه : شيرهاي برنجي 2 اينچ با اتصال دنده پيچ را ميتوان براي فشار كارهاي تا 0/14 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع در لوله‏كشي هاي روي كار بكار برد .

 3-1-7- واشر لائي (GASKET)

 واشرهائيكه در فاصله بين فلنجهاي لوله‏كشي گاز بكار ميروند بايد از جنسي باشد كه در برابر فشاري كه سيستم لوله‏كشي بر مبناي آن طراحي گرديده و همچنين تركيبات شيميائي گازي كه در سيستم لوله‏كشي انتقال داده ميشودمقاوم بوده و بتواند خواص فيزيكي و شيميائي خود را در دما و فشار طراحي شده حفظ نمايد . واشرها بايد از الياف فشرده شده نسوز ساخته شده و در صورتيكه در ساختن آنها الياف فلزي بكار رفته باشد بتواند تا 500 درجه سلسيوس مقاومت نمايد . هرگاه فلنجي باز شود هنگام بستن مجدد آن بايد واشر آنرا تعويض نمود .

 3-1-8- مصالح مستعمل

 مصالح لوله‏كشي از قبيل لوله , اتصالات و شيرهائي را كه قبلا " از سيستم لوله‏كشي باز شده‏است فقط در صورتي ميتوان مجددا " براي لوله‏كشي از آنها استفاده نمود كه  كاملا " تميزو بازرسي شده  و بنا به  تشخيص شركت ملي گاز اطمينان حاصل شود كه  براي كار موردنظر مناسب ميباشد .

 3-1-9- ساير مصالح

 اگر در سيستم لوله‏كشي گاز لازم شود از مصالحي استفاده  گردد كه  مشخصات آن ها در اين استاندارد گفته  نشده  است بايد اين مصالح را قبلا " كاملا " بازرسي كرده  و يا پس از نصب دقيقا " آزمايش نموده  تا اطمينان حاصل گردد كه  براي كار موردنظر مناسب و از نظر ايمني مورد اطمينان ميباشد , علاوه  بر ان از طرف سازنده  آنهابراي مصرف در سيستم لوله‏كشي گاز توصيه  شده  باشد و در هر حال استفاده  از اين گونه  وسايل بايد قبلا " به  تائيد شركت ملي گاز رسيده باشد .

 3-2- دنده  پيچ ها

 3-2-1- دنده  پيچ لوله ها و اتصالات مورد استفاده در سيستم لوله‏كشي گاز بايد از نوع دنده پيچ مخروطي با مشخصات شكل و جدول زير باشد .

 p= گام پيچ

 h= عمق دنده ايجاد شده 

D= قطر خارجي لوله

L1 = طول دنده‏هاي درگير كه بادست بسته  شود .

L2= طول دنده‏هاي موثر

L3= طول دنده‏هاي باقيمانده 

 N= تعداد دنده‏ها در 25/4 ميليمتر

   

 3-2-2- دنده‏پيچهاي آسيب ديده 

 لوله هاي دنده پيچ شده كه دنده‏پيچ آن بريده , قطع يا در اثر زنگ زدگي خورده شده ويا به نحوي ديگر معيوب شده باشد نبايد مورد استفاده قرار گيرد . اگر هنگام عمليات بريدن ويا پيچ كردن لوله  قسمتي از درز جوش شده  آن باز شود آن قسمت از لوله نبايد در سيستم لوله‏كشي گاز طبيعي مورد استفاده قرارگيرد .

 3-3- لوله‏كشي :

 الف : لوله‏كشي در محوطه هاي باز و در نقاطي كه امكان قرارگرفتن لوله در مسير رفت و آمد وسائط نقليه ياافراد ويابرخورد با اجسام خارجي وجود دارد بايد از زير زمين كشيده شود ولي در داخل ساختمان ها ونقاط سرپوشيده شده حتي الامكان بايد روي كار كشيده شود مگراينكه  در اين نقاط لوله‏كشي زير كار اجتناب ناپذير باشد .

 ب : نظر باينكه لوله هاي ورودي و خروجي در داخل ايستگاه  تقليل فشار واحدهاي صنعتي الزاما " از زير زمين عبور ميكند بنابراين هنگام لوله‏كشي واحدهاي صنعتي در صورتيكه  ايستگاه  تقليل فشار آن قبلا " نصب شده  باشد انتهاي لوله‏كشي واحد بايد به  ايستگاه برده شده  ودر نزديكي فلنج خروجي ايستگاه در امتداد ان از زمين خارج شود و پس از تبديل اندازه آن به اندازه  فلنج خروجي ايستگاه ( در صورت لزوم ) با نصب فلنج مناسب به  خروجي ايستگاه متصل گردد . در صورتيكه ايستگاه تقليل فشار قبلا " نصب نشده ولي محل نصب آن مشخص شده باشد انتهاي لوله ورودي واحد صنعتي بايد به محلي در نزديكي محل ايستگاه منتهي شده  و برانتهاي آن شير مناسبي نصب گردد تا پس از نصب ايستگاه  شير فوق توسط مالك واحد صنعتي به  خروجي ايستگاه  متصل شود .

 ج : در صورتيكه  لوله‏كشي واحد صنعتي توسط سيستم جريان كاتديك حفاظت از زنگ ميشودانتهاي لوله ورودي گاز آن قبل از اتصال به  فلنج خروجي ايستگاه  تقليل فشار بايد مجهز به فلنج عايق كننده جريان برق گردد .

 د : دهانه هاي خروجي گاز از جمله  شيرهاي خروجي را بايد بلافاصله  پس از نصب لوله‏كشي بوسيله  سرپوش جوشي (CAP) ويا درپوش دنده پيچ شده (PLUG) يافلنج كور طوري بست كه  گاز نتواند از آن نشت نمايد اين دهانه ها بايد تا موقعيكه  دستگاه گاز سوز به آن متصل نشده‏است بسته بماند .

 و همچنين درصورتيكه  دستگاه گاز سوزي را از سيستم لوله‏كشي گاز جدا نمايند اگر دستگاه  مزبور مورداستفاده فوري نباشد بايد  دهانه  خروجي گاز را تا وصل مجدد به دستگاه گاز سوز طبق دستور فوق بست . مگراينكه اين دستگاه بلافاصله به  سيستم لوله‏كشي وصل گردد .

 ه  : محافظت سيستم لوله‏كشي از ورود ساير گازها : در صورتيكه طرح دستگاه گاز سوز متصل به لوله‏كشي طوري باشد كه امكان دارد هوا , اكسيژن يا گازهاي ديگر وارد سيستم لوله‏كشي گاز بشود براي جلوگيري از اين عمل بايد در محلي كه هرچه ممكن‏است بدستگاه گاز سوز نزديك باشد وسايل حفاظتي نصب گردد . بعضي از اين وسائل عبارتند از :

 1- شيريكطرفه 

 2- شير سه راهي از نوعي كه  قبل از باز كردن مجراي جديد مجراي قبلي را كه باز است كاملا " مي بندد .

 ت : اتصال الكتريكي و اتصال زمين : هريك از قسمتهاي لوله هاي روي زمين سيستم لوله‏كشي قبل از شير قطع كننده گاز دستگاه گاز سوز بايد از لحاظ مدار الكتريكي پيوسته بوده و به  نحوي از انحأبه زمين متصل باشد .

 ي : اتصالات برقي : تمام اتصالات بين سيمهاي برقي و وسايل كنترل برقي در يك سيستم لوله‏كشي گاز بايد با مشخصات استانداردهاي برقي كشور مطابقت كند . هروسيله ايمني كه بنحوي بجريان برق مربوط ميشود بايد نوعي باشد كه در موقع قطع جريان برق جريان گاز را فورا " قطع نمايد .

 3-3-1- لوله‏كشي زير كار :

 اتصالات سيستم لوله‏كشي زير كار براي كليه قطرهاي لوله بايد حتما " بوسيله  جوشكاري برقي انجام پذيرد در سيستم لوله‏كشي زير كار بايد تمام ضوابط ايمني وويژگيهاي شرح داده شده در اين استاندارد رعايت شده و نكات زير نيز مورد توجه قرار گيرد :

 - لوله هائيكه در زير خاك مدفون ميگردد بايد سطح فوقاني آن ها تا سطح زمين حتي‏الامكان يك متر فاصله داشته باشد و چنانچه اين فاصله كمتراز يك متر باشد بايد روي لوله به نحو مناسبي مقاوم گردد تا لوله در معرض فشارهاي وارده بوسيله عوامل مختلف از روي زمين قرارنگيرد . در صورتيكه اين فاصله كمتر از  مترباشد بايد لوله  را در داخل كانالي بتوني كه  مخصوص آن ساخته ميشود قرار داده و روي آن را بوسيله  قالبهائي سيماني مناسب در سرتاسر لوله مقاوم نمود . در هرحال فاصله بالاي لوله از سطح زمين نبايد از 35 سانتيمتر كمتر باشد .

 - لوله هائيكه در زير زمين مدفون ميگردند بايد بالا و پائين و اطراف  آن ها را تا ضخامت لااقل 10 سانتيمتر باماسه يا خاك نرم پوشاند .

 - مسير لوله گاز زير زميني در فواصل طولاني بايد بوسيله علائم مشخص كننده مناسبي نشان داده شود .

 - شيرهاي لوله هاي زير زميني بايد در داخل حوضچه هاي مناسبي قرارداده‏شود . بطوريكه‏با استفاده‏ازاين حوضچه بتوان اين شيرها را باز و بسته  كرده و در صورت لزوم گريسكاري نمود .

 - براي جلوگيري از آسيب ديدن لوله يا پوشش آن بوسيله  ريشه درخت بايد لوله‏كشي در فاصله مناسبي از درختها نصب شود .

 - در موارديكه لوله زير زميني از نقاطي كه در معرض عبور و مرور وسائط نقليه سنگين قراردارد ميگذرد , در صورتيكه عمق آن از حد مذكور در بند الف فوق كمتر باشد بايدآنرا داخل غلاف فلزي و يا كانال مناسبي با ديواره‏هاي آجري يا بتوني و پوشش قالبهاي سيماني قرار داد .

 - اطراف لوله هاي زيرزميني تا فاصله 50 سانتيمتر از هر طرف و روي آن ها تاسطح زمين بهيچ وجه نبايد مصالح و مواد ساختماني خورنده از قبيل شفته , آهك , وامثال آن ريخته شود .

 - لوله هائي را كه از كفهاي بتوني و امثال آن عبور ميكند بايد از داخل كانال هايي كه كه به اين منظور در كف تعبيه ميگردد عبور داد . محل عبور لوله و كانال بايد دقيقا " درلوله‏كشي مشخص شود و اطراف لوله داخل اين كانال ها را بايد با ماسه پر نموده و روي آنرا طوري پوشانيد كه در صورت لزوم بتوان بدون واردآوردن خسارت قابل توجه به ساختمان براي دسترسي به  لوله روي كانال رابرداشت .

 - مجاورت لوله هاي زيركار با سايرلوله ها براي نصب اين لوله ها بايد ضوابط ايمني و ويژگيهاي شرح داده  شده  در اين استاندارد رعايت شده و نكات زير نيز مورد توجه قرارگيرد :

 1- لوله هاي گاز نبايد با لوله هاي آب گرم و كابل برق در يك كانال قرار داده شود و درصورتيكه قراردادن آن ها در يك كانال اجتناب ناپذير باشد بايد لوله هاي گاز بوسيله عايق پوش حرارتي از قبيل پشم شيشه  و امثال آن در مقابل انتقال حرارت و برخورد به  كابل برق محافظت گردد .

 چنانچه  لوله گاز در كانال مستقلي قرار داشته باشد بايد اين كانال بوسيله ماسه خشك پر شود واگر لوله گاز با ساير لوله هادركانال مشتركي قرار دارد كه نميتوان آنراباماسه پر نمود بايد اين كانال مجهز به هواكشهاي مناسب در نقاط مختلف باشد كه در صورت نشت گاز امكان جمع شدن گاز در كانال وجود نداشته‏باشد .

 2- لوله هاي گاز زير كاركه‏بوسيله مصالح ساختماني روي آن پوشانيده شده‏است بايداز لوله هاي آب گرم وسرد وكابل برق حداقل 50 سانتيمتر فاصله داشته‏باشد . در صورتيكه حفظ فاصله فوق به هر دليل مقدور نباشد بايد بين لوله و ساير سرويسها را بوسيله مواد عايق‏كننده‏يا مصالح ساختماني مناسب وامثال آن پر نمود .

 در هر حال فاصله لوله گاز تا ساير سرويسهانبايد از 10 سانتيمتر كمترباشد .

 - عبورلوله‏كشي گاز از داخل پي ديوار

 درموارديكه لازم باشدلوله‏كشي گاز از زير پي ديوار عبور نمايد بايد لوله گاز در داخل لوله فلزي بزرگتري قرارداده شود براي جلوگيري از ورود آب يا گاز بداخل غلاف بايد فاصله بين انتهاي غلاف و لوله كاملا " آب بندي شود . قطرلوله غلافي بايد لااقل 2 اندازه بزرگتراز قطرلوله گاز باشد و پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري ازامكان تماس لوله باغلاف فلزي بايد بعمل آيد .

 - در موارديكه لوله‏كشي زيرزميني بموازات پايه ديوارها عبور ميكند فاصله نزديكترين لبه كانال آن تا ديوار مجاور آن بايد لااقل برابر عمق كانال باشد .

 - با وجوديكه كليه اتصالات لوله هاي زير كار بايد بطريق جوشي انجام شود معذالك در صورتيكه بكاربردن نوعي ازوسائل اتصال پيچي يافلنجي براي اين لوله ها ضروري و اجتناب‏ناپذيرگردد روي اين وسيله اتصال بايد پوشانده نشده و بصورت حوضچه تعبيه گردد .

 3-3-2- لوله‏كشي روي كار

 - اگر در مناطق صنعتي لازم شود لوله گاز از محيط ويافضاي آزادعبور كندبايد آنرابوسيله پايه هاي مناسبي محكم‏كرده وپيش بيني هاي لازم را عمل آورد تا از صدمات فيزيكي محفوظ بماند . لوله‏كشي گاز روي كار بايد بترتيب مناسبي در فواصل معين محكم و استوار شده باشد براي اينكار ميتوان از بستهاي فلزي مخصوص لوله و متناسب با قطر آن كه داراي استحكام كافي باشد استفاده كرد .

 بستن يا جوش دادن يك لوله به لوله ديگر ولوله به اسكلت فلزي ساختمان و به اجزاءفلزي غيرثابت بطور مستقيم مطلقا " ممنوع است .

 حداكثر فواصل بين نقاط اتكا بست يا پايه در لوله‏كشي افقي يا عمودي نبايد از فواصل مذكور در جدول زير بيشتر باشد .

جدول شماره 3- 5

 يادآوري : بستهاي لوله هاي عمودي بايد كاملا " لوله را در خود گرفته و وزن آنهارامهارنمايد .

 در لوله هاي روي كار كه در خارج از ساختمان و در فضاي آزاد نصب ميشود طول پايه بستهابايد به اندازه‏اي باشد كه لوله در فاصله لااقل يك سانتيمتر از ديوار قرارگيرد تاگرد و خاك در فاصله بين ديوار و لوله جمع نشده وباعث خوردگي تدريجي لوله نگردد .

 - استقرار و كيفيت نصب لوله هاي گاز بايد بنحوي باشد تا از نوسان و لرزش مصوب‏بماند ومهار آن بايد طوري انجام گيرد كه فشاري به دستگاه‏هاي گاز سوز منتقل نگردد .

 - پايه‏هاو آويزه‏هارا بايدطوري نصب نمود كه مانع از انبساط و انقباض آزاد لوله نگردد درصورت لزوم براي اين منظور بايد از پايه هاي معلق فلزي يا آويزه هاي متحرك استفاده‏نمود انواع مختلف آويزهاو تكيه‏گاه‏ها بايد طوري طرح و نصب شوند كه در اثر انبساط ياانقباض ياهر نوع حركت لوله‏از آن جدا نشوند .

 - لوله‏كشي گاز را نبايد از زيرزمينهاي متروك يا نقاط دخمه مانند ساختمانهاعبور داد مگراينكه اين نقاط داراي جريان هواي كافي باشد . اين لوله هابايد دربرابر زنگ زدگي محافظت شوند .

 - لوله‏كشي گاز در داخل ساختمان بايد طوري انجام‏گيرد كه به استحكام ساختمان آسيب نرسيده و از استقامت ساختمان كاسته نشود . از پوشانيدن و اختفأ لوله در ساختمان بايد حتي‏الامكان خودداري بعمل آيد .

 - در موارديكه لوله ازداخل درب ياپنجره عبور ميكند بايد پيش بينيهاي لازم جهت جلوگيري از سائيدگي لوله بوسيله  قاب درب يا پنجره يا شيشه آن بعمل آيد .

 - فاصله لوله روكار تا لوله هاي آبگرم بايد حداقل 5 سانتيمتر باشد درموارديكه حفظ فاصله فوق امكان پذير نباشد بايد روي لوله گاز را عايق‏بندي حرارتي نمود .

 - كانالهاي عمودي ساختمان كه لوله گاز از آنهاعبور ميكند بايد از پائين وبالا به هواي آزاد راه داشته  باشد تاامكان جمع شدن گاز در آنهاوجود نداشته باشد . لوله گاز را نبايد از داخل كانالهاي مربوط به هواكش , آسانسور , لوله بخاري و تهويه و امثال آن عبور داد .

 - لوله گاز نبايد با سيم و كابل برق داخلي و خارجي ساختمان تماس داشته باشد . فاصله سيم روكار و كليد و پريز برق با لوله هاي گاز و شيرهاي مربوط به آن بايد حداقل 10 سانتيمتر باشد .

 - شيرها واتصالات محتمل به نشت گاز بايد در ارتفاع بالاتر از كليد وپريز برق نصب شود .

 - در لوله‏كشيهاي افقي وعمودي روكار كه در معرض تغييرات حرارت قابل توجه قرار ميگيرند بايد پيش‏بينيهاي كافي از قبيل زانوئي تغيير مسير لوله خم انبساط و امثال آن براي مقابله  با انقباض و انبساط لوله بعمل آيد .

 - انشعابات از لوله هاي طولاني بايد بنحوي گرفته شود كه منبسط ومنقبض شدن لوله اصلي باعث شكستن انشعابات نشود .

 - سيستم لوله‏كشي گاز روي كار نيازي به استفاده‏از نوار پلاستيكي براي عايق پوش كردن آن ندارد بلكه بايد روي لوله پس از تميز كردن كامل آن علاوه بر ضد زنگ بطور كامل رنگ روغني زده شود ( استفاده‏از رنگهاي پلاستيكي ولعابي محلول در آب و امثال آن براي رنگ زدن لوله هامجاز نميباشد .)

 قبل از پوشاندن لوله بوسيله ضد زنگ بايد هرگونه زنگ زدگي گردوخاك وچربي ومواد قيري و امثال آن راتوسط برس سيمي , سمباده و حلالهاي مناسب پاك نمود . در صورتيكه زنگ زدگي سطحي لوله بحدي است كه با برس سيمي و يا سمباده قابل پاك شدن نميباشدبايدآن لوله را بوسيله ماسه زني پاك نمود .

 - در نقاطيكه لوله از زمين خارج ميشود در صورتيكه لوله در معرض احتمالي صدمات فيزيكي و برخورد باوسائط نقليه وامثال آن قراردارد بايدآنراتاارتفاع مناسب در داخل غلاف فلزي قرار داد . در اينگونه موارد بايد لوله رانوارپيچي كرده وعلاوه بر آن فاصله بين لوله وغلاف را بوسيله مواد عايق كننده از قبيل قير نرم و امثال ان پركرده و انتهاي غلاف را بوسيله طوقه و درپوش مناسبي مسدود نمود . در اين مورد نيز اندازه غلاف بايد حداقل دو برابر بزرگتر از اندازه‏لوله مربوطه باشد.

 3-3-3- اتصال منبع ذخيره‏گاز مايع

 در موارديكه مشترك از منبع ذخيره گاز مايع براي مواقع ضروري استفاده ميكند واين منبع به لوله‏كشي داخلي وصل شده‏است بايد محل اتصال آن به لوله‏كشي داخلي بعد از كنتور بوده و بوسيله يك شير سه راهه به آن متصل گردد تا بتوان در مواقع استفاده از آن مسير عبور گاز شبكه شهري را به سيستم داخلي مسدود نمود و بالعكس طرح اين شير سه راهه بايد بنحوي باشد كه باز نمودن گاز طبيعي و گاز مايع بداخل سيستم لوله‏كشي داخلي در يكزمان و باهم امكان پذير نباشد .

 در چنين مواردي بايد پيش بيني هاي لازم براي امكان استفاده از گاز طبيعي و گاز مايع در وسايل گازسوز بعمل آيد .

 بخش چهارم

 4- جوشكاري

 4-1- كليات

 اين بخش شامل جوشكاري برقي دستي ميباشد كه براي جوش لوله هاي فولادي واتصالات مخصوص گازانجام ميگيرد . كليه اتصالات جوشكاري بايد به بهترين روش ممكن‏از نظركيفيت جوشكاري گردد . روش جوشكاري دستي وكيفيت آن بايد مطابق استاندارد 1104 API باشد .

 4-2- انواع جوش

 4-2-1- جوش لب به لب SINGLE BUTT WELD

 جوش لب به لب معمولا " براي اتصال لوله هاي فولادي به وسائط اتصال قابل جوشكاري بكارميرود سرهائيكه جوش لب به‏لب ميشوند بايد مطابق شكل (4-1) آماده سازي شوند .

 4-2-2- جوش ماهيچه‏اي FILLET WELD

 جوش ماهيچه‏اي براي جوشكاري وسائل اتصال از قبيل فلنج غلافي , سه‏راه انشعاب ياجوشكاري انشعابات بكار ميرود . جوشهاي ماهيچه‏اي بايد مطابق شكل (4-2) تهيه وآماده شوند .

 4-3- آماده سازي براي جوشكاري :

 4-3-1- قبل از اجراي جوشكاري در اطراف يا داخل محل يا ساختمان هائيكه در انهااز وسايل گاز سوز استفاده ميشود بايد بازرسي و آزمايش كافي بعمل آيد تا اطمينان حاصل شود تا گاز در محوطه  وجود ندارد .

 جوشكاري فقط هنگامي ميتواند شروع گردد كه محوطه كاملا " بي خطر باشد .

 4-3-2- سرهاي لوله ها قبل از جوشكاري بايد طبق روشهاي تعيين شده در شكل هاي 5-1 و 5-3 يخ زده شوند .

 4-3-3- سطوحي كه قراراست جوشكاري شوند بايد صاف و تميز گردد بطوريكه فلز براق شود .

 4-3-4- بعد از پايان  هرپاس جوشكاري و قبل از شروع پاس بعدي بايد كليه پوسته هاوسوختگيهاي روي پاس قبلي كاملا " تميز و پاك شود .

 سرباره و ناخالصي پاس اول جوش را بايدحتما " باسنگ زدن برطرف نمود .

 4-4- انتخاب الكترود

 جهت جوشكاري لوله با مشخصات مندرج در بند 3-1-2 ميتوان از الكترود نوع 6010 E مطابق استاندارد Aws ويا 101P E-BS ياآما 1034 پ براي جوشكاري كليه پاسهااستفاده‏نمود .

 اين الكترودهاداراي پوشش سلولز بوده و جهت جوشكاري با برق جريان مستقيم (DC) براي كليه حالتهاي جوشكاري بكار ميرود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد 1392ساعت 23:39  توسط saad azizi  |